Wij zijn op zoek naar een bestuurslid klimaatrechtvaardigheid!

vrijwillig 16 uur per week – september 2021 tot tenminste september 2022

*ENGLISH BELOW*

Het bestuurslid klimaatrechtvaardigheid begeleidt onze voormalige actiecommissie. Deze commissie wil werken aan een inclusieve en dekoloniale klimaatbeweging. Als bestuurslid klimaatrechtvaardigheid zorg jij ervoor dat het gesprek rondom racisme, seksisme en andere vormen van uitsluiting gevoerd blijft worden binnen JMA en in de klimaatbeweging. In samenwerking met je eigen commissie en andere commissies creëer je ruimte voor mensen die minder gehoord worden binnen de klimaatbeweging. Je houdt je voornamelijk bezig met de samenwerking met lokale en internationale partnerorganisaties. Daarbij zet je je actief in om onze eigen organisatie toegankelijker en inclusiever te maken.

Als bestuurslid klimatrechtvaardigheid

 • Onderhoud je contact met (partner)organisaties;
 • Houd je de banden warm met het internationale Young Friends of the Earth (yFOEE) netwerk;
 • Vorm jij banden met nieuwe organisaties, met oog op onder andere klimaatracisme en dekolonisatie;
 • Draag je bij aan het interne leerproces van JMA door middel van het organiseren van leeravonden rondom klimaatrechtvaardigheid;
 • Houd je de rest van het bestuur op de hoogte van relevante evenementen en acties van externe groepen;
 • Neem je deel aan het landelijke overleg van de Nederlandse klimaatbewegingen;
 • Geef je leiding aan de klimaatrechtvaardigheid commissie van JMA;
 • Zet je je in om de organisatie toegankelijker te maken. We willen ons niet alleen naar buiten toe uitspreken over racisme en discriminatie, maar ook zorgen dat de organisatie zelf een veilige plek is met goed beleid om discriminatie en uitsluiting te voorkomen en problemen op een juiste manier op te vangen.

Wij zoeken iemand die

 • Passie heeft voor klimaatrechtvaardigheid en de overlap tussen sociale problemen en de klimaatcrisis snapt;
 • Het leuk vindt om samen met andere organisaties en/of groepen evenementen en acties te organiseren;
 • Visie heeft over hoe we klimaatrechtvaardigheid een prioriteit kunnen maken en de klimaatbeweging inclusiever kunnen maken;
 • Bekend is met het concept intersectionaliteit/kruispuntdenken;
 • Een netwerker die bekend is met antiracistische, Inheemse en dekoloniale organisaties en activisten (+ evt, vluchtelingenorganisaties/activistische vluchtelingen)
 • Niet bang is om tegen de stroom in te zwemmen;
 • Twee dagen per week vanuit huis aan de slag kan;
 • Empathisch, enthousiast en communicatief sterk is;
 • Het geen probleem vindt om een commissie in het Engels te begeleiden.
 • Om alles uit het bestuursjaar te halen is het van belang dat je genoeg tijd beschikbaar hebt. We raden daarom aan om niet meer dan 24 uur per week te studeren, werken of stage te lopen naast je bestuursfunctie. De sollicitatiecommissie zal hier bij de procedure rekening mee houden.

Wat wij bieden

 • Je maakt deel uit van een enthousiast en gepassioneerd vijfledig bestuur;
 • Je kan meedoen met leuke evenementen en trainingen van JMA en Milieudefensie;
 • Een reiskostenvergoeding;
 • Hulp bij het aanvragen van een bestuursbeurs bij DUO;
 • De mogelijkheid om te solliciteren op interne vacatures van Milieudefensie.

JMA maakt in 2022 de overstap van zelfstandige jongerenorganisatie naar jongerenafdeling, als subafdeling van Bewegingsopbouw binnen Milieudefensie. Als nieuw bestuurslid krijg jij samen met je bestuursleden als belangrijkste opdracht mee om deze transitie te onderzoeken en concreet handen en voeten te geven.

Wij geloven in de kracht van verschillen en een diverse samenstelling van teams, met een evenwichtige vertegenwoordiging in gender, kleur, leeftijd, geaardheid en fysieke en mentale gesteldheid. Mensen uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn binnen de klimaatbeweging, worden specifiek uitgenodigd te solliciteren.

Heb jij een vurige passie voor klimaatrechtvaardigheid? Wil jij je inzetten voor JMA, en ben je tussen de 16 en 28 jaar? Dan zoeken we jou! Laat ons weten wie je bent en e-mail een korte motivatie (dat mag helemaal op jouw manier; via brief, video of anders) plus eventueel je cv uiterlijk 13 dec 2021 naar neele.boelens@milieudefensie.nl. In de week daarop zullen de sollicitaties plaatsvinden.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Neele Boelens via neele.boelens@milieudefensie.nl.

——

BOARD MEMBER CLIMATE JUSTICE

We are looking for a climate justice board member!

Voluntary role, 16 hours a week – September 2021 until September 2022

As a board member climate justice you will guide what was formerly called the action committee. This committee is dedicated towards decolonising and making more inclusive the climate justice movement at large. Within your role as board member climate justice you ensure that the conversation around climate racism, sexism and other forms of exclusion will stay alive within JMA as well as in the climate movement. In collaboration with your own committee and other committees you create space and ensure that platforms are created marginalised voices within the climate movement. You mainly work on maintaining existing and creating new ties with local and international partner organisations. Additionally, you commit to actively making our own organisation more accessible and inclusive.

As a climate justice board member you:

 • Maintain contact with (partner)organisations;
 • Maintain ties with the international Young Friends of the Earth (yFoE) network;
 • Form ties with new organisations, with a focus on climate racism and decolonisation;
 • Contribute to the internal learning processes of JMA through organising educational evenings on climate justice;
 • Keep the board up to date on relevant events and actions organised by external groups;
 • Attend meetings organised by Dutch climate movements;
 • Guide and facilitate meetings with the climate justice committee;
 • Commit to making the climate justice movement more accessible. We don’t want to just speak up about racism and discrimination. We want to ensure that our organisation is a safe space, structured by policies which ensure that discrimination and exclusion are tackled and prevented.

We are looking for someone who:

 • Is passionate about the climate justice and understands the links between social justice issues and the climate crisis;
 • Enjoys collaborating with other organisations and/or groups to organise events and actions;
 • Has a vision on how to prioritise climate justice and make the climate movement more inclusive;
 • Is familiar with the concept of intersectionality;
 • Has good social networking skills and is familiar with anti-racist, indigenous, and decolonial organisations and activists (+ possibly refugee rights organisations/activist refugees);
 • Is not afraid to swim against the current;
 • Is able to dedicate two days a week to work for JMA, either from home or at the office;
 • Is empathetic, enthusiastic and communicatively strong;
 • Is fluent in both English and Dutch, and is comfortable leading the committee in English;
 • In order to make the most of your time as a board member, we advise you to not be involved in work, internships, studies and/or other activities for over 24 hours a week.

What we offer:

 • You will be part of an enthusiastic and passionate board;
 • You have the option to participate in inspirational and educational events and trainings organised by JMA and Milieudefensie;
 • Travel reimbursement;
 • Support with applying for a grant at DUO;
 • The opportunity to apply for internal vacancies at Milieudefensie.

In 2022 JMA will be transitioning from independent youth organisation to becoming a youth department of Milieudefensie. Together with the new board you will be collectively responsible for investigating how best to put this transition into practice.

We believe in the power of differences and diversity in putting together a team, which is ideally characterised by a balanced representation of gender, skin colour, age, sexuality and physical and mental ability and wellbeing. People who are underrepresented within the climate justice movement are specifically invited to apply.

Do you have a fiery passion for climate justice? Do you want to get involved with JMA and are you between 16 and 28 years old? Then we are looking for you!

Let us know who you are and send us a your resume with a short motivation in whichever format is most comfortable to you (a letter, video, or otherwise) before the 13th of December 2021 to neele.boelens@milieudefensie.nl. Interviews will take place during the the week thereafter.

Any questions? Feel free to contact Neele Boelens via neele.boelens@milieudefensie.nl.

Jongeren Milieu Actief gebruikt cookies om de website in de toekomst te kunnen verbeteren. Vind je dat goed?